Logo

Bel voor een afspraak
077 - 398 8838

Privacy verklaring

Fysiotherapie Kraaijenzank neemt privacy serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Kraaijenzank houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet op Elektronische verwerking van gegevens in de zorg. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze toelichting.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is zoals beschreven in het privacyreglement. Onder andere:

  • Fysieke beveiliging van ruimtes;

  • Digitale beveiliging van systemen en applicaties;

  • Login maatregelen, autorisatie en wachtwoordbeheer;

  • Virusscans;

  • Encryptie.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Kraaijenzank zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens in dit document.

Rechten

U heeft de volgende rechten

 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen (dit heet dataportabiliteit).

 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit is het recht op verwijdering van gegevens (gegevens wissen) uit het elektronisch systeem en webapplicaties ook bij andere organisaties.

 • Het recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.

 • Het recht op correctie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die verwerkt worden te wijzigen.

 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.